Denkmäler der Volksrepublik China (Liaoning)

Wikimedia-Liste

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Liaoning (Abk. Liao), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Zhong-Su youyi jinian ta 中苏友谊纪念塔 1-32 Dalian shi 大连市 Ehrensäule der chinesisch-sowjetischen Freundschaft (1957) (Dalian)
Fengguo si 奉国寺 1-86 Yi xian 义县 Fengguo-Tempel (Kreis Yi) Fengguo Temple 2.JPG
Shenyang gugong 沈阳故宫 1-112 Shenyang shi 沈阳市 Kaiserpalast von Mukden (Shenyang) Mukden palace Dazheng Hall.jpg
Liaoyang bihua muqun 辽阳壁画墓群 1-167 Liaoyang shi 辽阳市 Wandmalereiengräber von Liaoyang (Liaoyang)
Qing Zhaoling 清昭陵 2-61 Shenyang shi 沈阳市 Zhaoling-Mausoleum aus der Qing-Dynastie von Huang Taiji (Abahai/Kaiser Taizong) und seiner Gemahlin Bo'erjijite (Shenyang) Zhaoling Tomb of the Qing Dynasty01.jpg
Pingdingshan can'an yizhi 平顶山惨案遗址 3-34 Fushun shi 抚顺市 Stätte des Massakers von Pingdingshan (Fushun)
Wanfotang shiku 万佛堂石窟 3-45 Yi xian 义县 Wanfotang-Grotten (Kreis Yi)
Xingcheng gucheng 兴城古城 3-62 Xingcheng Shi 兴城市 Alte Stadtmauer von Xingcheng Xingcheng Defensive wall 2010.09.JPG
Beizhen Miao 北镇庙 3-127 Beizhen Shi 北镇市 Beizhen-Tempel (Beizhen)
Xuanzhen Guan 玄贞观 3-128 Gaizhou Shi 盖州市 Daoistischer Xuanzhen-Tempel (Gaizhou)
Chaoyang Beita 朝阳北塔 3-140 Chaoyang Shi 朝阳市 Nördliche Pagode von Chaoyang (Chaoyang)
Chongxing si shuangta 崇兴寺双塔 3-151 Beizhen shi 北镇市 Zwei Pagoden des Chongxing-Tempels (Beizhen)
Liaoyang Baita 辽阳白塔 3-152 Liaoyang shi 辽阳市 Weiße Pagode in Liaoyang (Liaoyang) Wahrzeichen von Liaoyang.JPG
Lüshun jianyu jiuzhi 旅顺监狱旧址 3-160 Dalian shi 大连市 Ehemaliges Russisch-Japanisches Gefängnis von Lüshun (Dalian) LüshunkouPrison-EntranceGate.jpg
Jinniushan yizhi 金牛山遗址 3-183 Dashiqiao shi 大石桥市 Jinniushan-Stätte (Dashiqiao)
Niuheliang yizhi 牛河梁遗址 3-195 Lingyuan shi 凌源市 Niuheliang-Stätte (Hongshan-Kultur) (Lingyuan)
Jiangnüshi yizhi 姜女石遗址 3-208 Suizhong xian 绥中县 Jiangnüshi-Stätten (Kreis Suizhong) Jiang Nvshi Historic Site 2010-09.JPG
Yongling 永陵 3-256 Xinbin xian 新宾县 Yongling-Mausoleum (Kreis Xinbin, Qing-Dynastie) Yongling Tomb of Qing Dynasty - 0.JPG
Fuling 福陵 3-257 Shenyang shi 沈阳市 Fuling-Mausoleum (Shenyang)
Chahai yizhi 查海遗址 4-7 Fuxin xian 阜新县 Chahai-Stätte (Xinglongwa-Kultur) (Kreis Fuxin)
Wunü Shan shancheng 五女山山城 4-36 Huanren xian 桓仁县 Bergstadt im Wunü Shan (Kreis Huanren)
Fenghuang Shan shancheng 凤凰山山城 4-37 Fengcheng shi 凤城市 Bergstadt im Fenghuang Shan (Fengcheng)
Shipengshan shipeng 石棚山石棚 4-58 Gaizhou shi 盖州市 Dolmen von Shipengshan (Gaizhou)
Wanli changcheng - Jiumenkou 万里长城—九门口 4-136 Suizhong xian 绥中县 Große Mauer bei Jiumenkou (Kreis Suizhong)
Dalian Eguo jianzhu 大连俄国建筑 4-201 Dalian shi 大连市 Russische Gebäude von Dalian DalianRusCityHall.JPG
Zhang Xueliang jiuju 张学良旧居 4-221 Shenyang shi 沈阳市 Ehemaliger Wohnsitz von Zhang Xueliang (Shenyang)
Haicheng Xianrendong yizhi 海城仙人洞遗址 5-23 Haicheng shi 海城市 Xianrendong-Stätte von Haicheng
Xinle yizhi 新乐遗址 5-24 Shenyang shi 沈阳市 Xinle-Stätte (Shenyang), (Neolithikum) Xinle neolithic site main.jpg
Dongshanzui yizhi 东山嘴遗址 5-25 Kalaqin zuoyi xian 喀喇沁左翼县 Dongshanzui-Stätte der Hongshan-Kultur (Autonomer Kreis Harqin Linker Flügel der Mongolen)
Ximucheng shipeng 析木城石棚 5-155 Haicheng shi 海城市 Dolmen von Ximucheng (Haicheng)
Yemaotai Liao mu 叶茂台辽墓 5-156 Faku xian 法库县 Liao-Gräber von Yemaotai (Kitan) (Kreis Faku)
Guangji si gujianzhuqun 广济寺古建筑群 5-282 Jinzhou shi 锦州市 Alte Gebäude des Guangji-Tempels (Jinzhou)
Changcheng - Yan changcheng yizhi 长城—燕长城遗址 5–442(4) Kreis Jianping 建平县 Große Mauer - Große Mauer aus dem Staat Yan (Zeit der Streitenden Reiche)
Dalian Zhongshan guangchang jindai jianzhuqun 大连中山广场近代建筑群 5-478 Dalian shi 大连市 Moderne Architektur des Zhongshan-Platzes in Dalian (Dalian) Zhongshan Square, Dalian.jpg
Dongbei daxue jiuzhi 东北大学旧址 5-479 Shenyang shi 沈阳市 Dongbei-Universität (Northeastern University) (Shenyang)
Miaohoushan yizhi 庙后山遗址 6-47 Benxi xian 本溪县 Miaohoushan-Stätte (Kreis Benxi)
Gaotaishan yizhi 高台山遗址 6-48 Xinmin shi 新民市 Gaotaishan-Stätte (Xinmin)
Shitaizi shancheng 石台子山城 6-49 Shenyang shi 沈阳市 Bergstadt Shitaizi (Shenyang)
Hetu'ala gucheng 赫图阿拉故城 6-50 Xinbin xian 新宾县 Alte Stadt Hetu-ala (Kreis Xinbin)
Yuan taizi mu 袁台子墓 6-242 Chaoyang xian 朝阳县 Grab des Yuan taizi (Kreis Chaoyang)
Feng Sufu mu 冯素弗墓 6-243 Beipiao shi 北票市 Grab des Feng Sufu (Nördliche-Yan-Zeit) (Beipiao)
Yunjie si ta 云接寺塔 6-497 Chaoyang shi 朝阳市 Pagode des Yunjie-Tempels (Chaoyang)
Zhongqiansuocheng 中前所城 6-498 Suizhong xian 绥中县 Zhongqiansuocheng (Kreis Suizhong)
Guangning cheng 广宁城 6-499 Beizhen shi 北镇市 Stadt Guangning (Ming-Dynastie) (Beizhen)
Youshun si 佑顺寺 6-500 Chaoyang shi 朝阳市 Youshun-Kloster (Chaoyang)
Shengshui si 圣水寺 6-501 Huludao shi 葫芦岛市 Shengshui-Tempel (Huludao)
Wanzhong mu 万忠墓 6-914 Dalian shi 大连市 Wanzhong-Friedhof (der Opfer des Massakers von Lüshunkou (Port Arthur massacre) 1894) (Lüshunkou, Dalian) Lüshunkou-MassacreMemorial01.jpg
Xibozu jiamiao 锡伯族家庙 6-915 Shenyang shi 沈阳市 Klantempel der Xibe (Shenyang)
Xipaotai yizhi 西炮台遗址 6-916 Yingkou shi 营口市 Xipaotai-Stätte (Yingkou)
Guandong ting bowuguan jiuzhi 关东厅博物馆旧址 6-917 Dalian shi 大连市 Museum der Residenz des Gouverneurs von Kwantung (heute Lüshun-Museum) (Dalian)
Fuxin wanrenkeng 阜新万人坑 6-918 Fuxin shi 阜新市 Massengrab von Fuxin (1935–1945, Fuxin)
Yalu Jiang duanqiao 鸭绿江断桥 6-919 Dandong shi 丹东市 Zerstörte Brücke über den Yalu Jiang (Dandong) Dandong Bruecke.JPG
Fushun zhanfan guanlisuo jiuzhi 抚顺战犯管理所旧址 6-920 Fushun shi 抚顺市 Ehemalige Stätte des Kriegsverbrecher-Verwaltungszentrums in Fushun (engl. Fushun War Criminals Management Center) (Fushun)