Denkmäler der Volksrepublik China (Heilongjiang)

Wikimedia-Liste

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern der Provinz Heilongjiang (Abk. Hei), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch)
Bohaiguo Shangjing Longquan fu yizhi 渤海国上京龙泉府遗址 1-158 Ning’an shi 宁安市 Stätte Shangjing Longquanfu, die Shangjing-Hauptstadt des Bohai-Reiches (Balhae) (Ning’an)
Jin Shangjing Huining fu yizhi 金上京会宁府遗址 2-54 Acheng shi 阿城市 Stätte von Shangjing Huiningfu, der Hauptstadt der Jurchen-Dynastie (Acheng)
Yagou shike 亚沟石刻 3-166 Acheng shi 阿城市 Yagou-Felsschnitzereien von Menschenfiguren (Jurchen) (Acheng)
Ang'angxi yizhi 昂昂溪遗址 3-196 Qiqiha'er 齐齐哈尔市 Fundstätte von Ang'angxi (Neolithikum) (Qiqihar)
Puyulu gucheng yizhi 蒲与路故城遗址 3-219 Kedong xian 克东县 Stätte der alten Stadt Puyulu (Kreis Kedong) 蒲峪路故城 城内(1).jpg
Baijinbao yizhi 白金宝遗址 4-23 Zhaoyuan xian 肇源县 Baijinbao-Stätte (Kreis Zhaoyuan)
Ha'erbin Yiyuanjie yi hao Oushi jianzhu 哈尔滨颐园街一号欧式建筑 4-225 Ha'erbin shi 哈尔滨市 Europäische Architektur auf der Yiyuanjie-Straße der Stadt Harbin
Ha'erbin Sheng Sufeiya dajiaotang 哈尔滨圣索非亚大教堂 4-227 Ha'erbin shi 哈尔滨市 Russisch-orthodoxe Sophienkathedrale in Harbin Saint Sofia Church.jpg
Ha'erbin wenmiao 哈尔滨文庙 4-228 Ha'erbin shi 哈尔滨市 Konfuzianischer Tempel von Harbin (Wen-Tempel) (Harbin) Dacheng Hall of the Harbin Confucian Temple.JPG
Sanjiang Pingyuan Han Wei shiqi yizhi 三江平原汉魏时期遗址 5-34 Jiamusi shi 佳木斯市 Han- und Wei-zeitliche Stätten der Sanjiang-Ebene ("Drei-Flüsse-Ebene" in der Nordost-Mandschurei) (Jiamusi)
Aolimi chengzhi 奥里米城址 5-35 Suibin xian 绥滨县 Alte Stadt Aolimi (Kreis Suibin)
Balicheng yizhi 八里城遗址 5-36 Zhaodong shi 肇东市 Balicheng-Stätte (Zhaodong)
Aihui xincheng yizhi 瑷珲新城遗址 5-480 Heihe shi 黑河市 Stätte der Neustadt von Aigun (aus der Zeit der Qing-Dynastie) (Heihe)
Daqing di-yi kou youjing 大庆第一口油井 5-481 Daqing shi 大庆市 Erste Ölquelle von Daqing (Daqing)
Wupai shan chengzhi 五排山城址 6-62 Dongning xian 东宁县 Wupaishan-Stätte (Stadt aus der Zeit der Streitenden Reiche bis Han-Dynastie) (Kreis Dongning)
Xiaosifang shan yizhi 小四方山城址 6-63 Muling shi 穆棱市 Xiaosifangshan-Stätte (Stadt aus der Zeit der Streitenden Reiche bis Dschurdschen-Dynastie) (Muling)
Yanwodao chengzhi 雁窝岛城址 6-64 Baoqing xian 宝清县 Yanwodao-Stätte (Stadt aus der Sui-Dynastie) (Kreis Baoqing)
Tazi chengzhi 塔子城址 6-65 Tailai xian 泰来县 Ruinenstadt Tazicheng (Stadt aus der Zeit der Liao-Dynastie) (Kreis Tailai)
Walihuotun chengzhi 瓦里霍吞城址 6-66 Huachuan xian 桦川县 Walihuotun-Stätte (Liao- bis Qing-Dynastie) (Kreis Huachuan)
Taowenwanhu fu gucheng 桃温万户府故城 6-67 Tangyuan xian 汤原县 Taowenwanhufu-Stätte (Yuan-Dynastie) (Kreis Tangyuan)
Mangjitazhan gucheng 莽吉塔站故城 6-68 Fuyuan xian 抚远县 Alte Stadt Mangjitazhan (Kreis Fuyuan)
Daobeishan mudi 刀背山墓地 6-245 Jixi shi 鸡西市 Daobeishan-Grabstätte (Jixi)
Mudanjiang bianqiang 牡丹江边墙 6-503 Mudanjiang shi 牡丹江市 Mudanjiang-Grenzmauer (Mudanjiang)
Bukui qingzhensi 卜奎清真寺 6-504 Qiqiha'er shi 齐齐哈尔市 Bukui-Moschee (Qiqihar)
Ha'erbin Mosike shangchang jiuzhi 哈尔滨莫斯科商场旧址 6-922 Ha'erbin shi 哈尔滨市 Moskauer Markt von Harbin
Zhongdong tielu jianzhuqun 中东铁路建筑群 6-923 Hailin shi 海林市 Gebäude der Ostchinesischen Eisenbahn (Hailin)
Qin Hua Rijun di qisanyi budu jiuzhi 侵华日军第七三一部队旧址 6-924 Ha'erbin shi 哈尔滨市 Stätte der Einheit 731 der japanischen Invasionstruppen (Harbin)
Qin Hua Rijun dongbei yaosai 侵华日军东北要塞 6-925 Dongning xian 东宁县 Dongning-Fort der japanischen Invasionstruppen (Kreis Dongning)