Denkmäler der Volksrepublik China (Yunnan)

Wikimedia-Liste

Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht zu sämtlichen Denkmälern in der Provinz Yunnan (Abk. Dian), die auf der Denkmalliste der Volksrepublik China stehen:

Name Beschluss Kreis/Ort siehe (auch) Bild
Shizhongshan shiku 石钟山石窟 1-47 Jianchuan xian 剑川县 Shizhongshan-Grotten (Kreis Jianchuan) Dali 2007 192.jpg
Chongsheng si san ta 崇圣寺三塔 1-65 Dali shi 大理市 Drei Pagoden des Chongsheng-Tempels (Dali) Dalishanta.jpg
Cuan Baozi bei 爨宝子碑 1-126 Qujing shi 曲靖市 Cuan-Baozi-Stele (Qujing) 爨宝子碑.jpg
Cuan Longyan bei 爨龙颜碑 1-127 Luliang xian 陆良县 Cuan-Longyan-Stele (Kreis Luliang)
Duanshi yu sanshiqi bu huimeng bei 段氏与三十七部会盟碑 1-129 Qujing shi 曲靖市 Tafel des Bündnistreffens von Duan (König von Dali) mit 37 Stämmen (im Jahr 971) (Qujing)
Taihe cheng yizhi 太和城遗址 1-157 Dali shi 大理市 Stätte von Taihe (Hauptstadt des Reiches Nanzhao in der Zeit der Tang-Dynastie) (Dali)
Taihe gong Jindian 太和宫金殿 2-38 Kunming shi 昆明市 Taihe Gong Jindian ("Goldener Tempel") (Kunming) 昆明太和宫金殿.JPG
Dizang si jingchuang 地藏寺经幢 2-45 Kunming shi 昆明市 Sutren-Steinsäule des Ksitigarbha-Tempels (Kunming)
Yuanmou yuanren yizhi 元谋猿人遗址 2-46 Yuanmou xian 元谋县 Stätte des Yuanmou-Menschen (Kreis Yuanmou)
Yunnan lujun jiangwutang (jiuzhi) 云南陆军讲武堂 (旧址) 3-18 Kunming shi 昆明市 (Ehemaliger Sitz der) Militärakademie von Yunnan in Kunming
Nie Er mu 聂耳墓 3-41 Kunming shi 昆明市 Grab von Nie Er (Kunming) Nie Er Tomb Kunming 2009 07.jpg
Guangyun mian si 广允缅寺 3-123 Cangyuan xian 沧源县 Birmanischer Guangyun-Tempel (Kreis Cangyuan)
Jingzhen bajiao ting 景真八角亭 3-124 Menghai xian 勐海县 Achteckiger Pavillon von Jingzhen (Kreis Menghai) Jingzhen Octagonal Pavilion2.jpg
Manfeilong ta 曼飞龙塔 3-157 Jinghong shi 景洪市 Manfeilong-Pagode (Jinghong)
Yuan Zi tiji moya shike 袁滋题记摩崖石刻 3-174 Yanjin xian 盐津县 Felsinschrift von Yuan Zi (Tang-Dynastie) (Kreis Yanjin)
Nanzhao tiezhu 南诏铁柱 3-180 Midu xian 弥渡县 Eisensäule aus dem Staat Nanzhao (Kreis Midu)
Lama guyuan huashi didian 腊玛古猿化石地点 3-181 Lufeng Xian 禄丰县 Stätte der Ramapithecus-Fossilien (Shihuiba, Kreis Lufeng)
Shifodong yizhi 石佛洞遗址 4-18 Gengma Xian 耿马县 Shifodong-Stätte (Kreis Gengma)
Miaozhan Si Jingang Ta 妙湛寺金刚塔 4-87 Kunming Shi 昆明市 Diamantthron-Pagode des Miaozhan Si (Kunming) Vajra-Pagoda in front of the Miaozhan Temple.jpg
Dabaoji gong yu Liuli dian 大宝积宫与琉璃殿 4-159 Yulong Xian 玉龙县 Dabaoji-Palast und Liuli-Halle (Kreis Yulong)
Zhongxin zhen gongtang 中心镇公堂 4-186 Xianggelila Xian 香格里拉县 Versammlungshalle von Dokar Dzong (Kreis Shangri-La)
Nalou zhangguansi shu 纳楼长官司署 4-213 Jianshui xian 建水县 Nalou-Amtsgebäude (Tusi) (Kreis Jianshui)
Nandian xuanfu sishu 南甸宣抚司署 4-214 Lianghe xian 梁河县 Nandian-Xuanfu-Amtssitz (Tusi) (Kreis Lianghe)
Guoshang muyuan 国殇墓园 4-246 Tengchong 腾冲县 Friedhof der Nationalhelden (Kreis Tengchong) (Zweiter Japanisch-Chinesischer Krieg)
Hanzhuang chengzhi 汉庄城址 5-106 Baoshan shi 保山市 Befestiges Dorf aus der Zeit der Han-Dynastie (Baoshan)
Shizhaishan gumuqun 石寨山古墓群 5-179 Jinning xian 晋宁县 Shizhaishan-Gräber (Kreis Jinning)
Lijiashan gumuqun 李家山古墓群 5-180 Jiangchuan xian 江川县 Lijiashan-Gräber (Kreis Jiangchuan)
Xizhou Baizu gu jianzhuqun 喜洲白族古建筑群 5-404 Dali shi 大理市 Alte Architektur der Bai in Xizhou (Dali)
Jianshui wenmiao 建水文庙 5-405 Jianshui xian 建水县 Konfuzianischer Tempel von Jianshui (Kreis Jianshui) Jianshui Confucian Temple - Sea of Learning - P1360926.JPG
Qiongzhu si 筇竹寺 5-406 Kunming shi 昆明市 Qiongzhu-Tempel (Bambus-Tempel) (Kunming) Qiongzhu Temple Kunming arhats 2009 07.jpg
Yuan Shizu Pingyunnan bei 元世祖平云南碑 5-464 Dali shi 大理市 Pingyunnan-Stele des Yuan Shizu (Kublai Khan) (Dali)
Cangyuan yahua 沧源崖画 5-465 Cangyuan xian 沧源县 Felsmalereien von Cangyuan (Kreis Cangyuan)
Baiyang cun yizhi 白羊村遗址 6-187 Binchuan xian 宾川县 Baiyangcun (neolithischer Fundort) (Kreis Binchuan)
Longyutu shanchengzhi 山龙(山字旁加龙)山于(山字旁加于)图山城址 6-188 Weishan xian 巍山县 Longyutu-Shan-Stätte (der ersten Hauptstadt Longyutu des Reiches Nanzhao) (Kreis Weishan)
Batatai muqun 八塔台墓群 6-281 Qujing shi 曲靖市 Batatai-Gräber (Qujing)
Yingpancun muqun 营盘村墓群 6-282 Yongsheng xian 永胜县 Yingpancun-Gräber (Kreis Yongsheng)
Shuimu si ta 水目寺塔 6-738 Xiangyun xian 祥云县 Pagode des Shuimu-Tempels (Kreis Xiangyun)
Huiguang sita he Changle sita 惠光寺塔和常乐寺塔 6-739 Kunming shi 昆明市 Pagode des Huiguang-Tempels und Pagode des Changle-Tempels (Kunming)
Fotu sita 佛图寺塔 6-740 Dali shi 大理市 Pagode des Fotu-Tempels (Schlangenknochen-Pagode 蛇骨塔) (Dali)
Dayao baita 大姚白塔 6-741 Dayao xian 大姚县 Weiße Pagode von Dayao (Kreis Dayao)
Caoxi si 曹溪寺 6-742 Anning shi 安宁市 Caoxi-Tempel (Anning)
Xiushan gu jianzhuqun 秀山古建筑群 6-743 Tonghai xian 通海县 Traditionelle Architektur des Xiushan (Kreis Tonghai)
Zhilin si dadian 指林寺大殿 6-744 Jianshui xian 建水县 Haupthalle des Zhilin-Tempels (Kreis Jianshui)
Baoshan shitoucheng 宝山石头城 6-745 Yulong xian 玉龙县 Baoshan Steinstadt (Kreis Yulong)
Anning wenmiao 安宁文庙 6-746 Anning shi 安宁市 Konfuzianischer Tempel von Anning (Anning)
Zhoucheng Wenmiao he Wumiao 州城文庙和武庙 6-747 Binchuan xian 宾川县 Konfuzianischer Tempel und Kriegsgott-Tempel von Zhoucheng (Kreis Binchuan)
Zhenqingguan gu jianzhuqun 真庆观古建筑群 6-748 Kunming shi 昆明市 Architektur des Zhenqing-Tempels (Kunming)
Heilongtan gu jianzhuqun 黑龙潭古建筑群 6-749 Lijiang shi 丽江市 Architektur des Heilongtan-Teiches (Lijiang)
Longhua si 龙华寺 6-750 Yao'an xian 姚安县 Longhua-Tempel (Kreis Yao’an)
Baoshan Yuhuang ge 保山玉皇阁 6-751 Baoshan shi 保山市 Jadekaiser-Pavillon von Baoshan
Chaoyang lou 朝阳楼 6-752 Jianshui xian 建水县 Chaoyanglou (Kreis Jianshui) Jianshui - Chaoyang Gate - P1370488.JPG
Ximen jie gu jianzhuqun 西门街古建筑群 6-753 Jianchuan xian 剑川县 Alte Architektur der Ximenjie-Straße (Kreis Jianchuan)
Shaxi Xingjiao si 沙溪兴教寺 6-754 Jianchuan xian 剑川县 Xingjiao-Tempel in Shaxi (Kreis Jianchuan) Yunnan xingjiao temple.jpg
Jinlong qiao 金龙桥 6-755 Lijiang shi 丽江市 Jinlong-Brücke (Lijiang)
Menglian xuanfu sishu 孟连宣抚司署 6-756 Menglian xian 孟连县 Menglian Xuanfu-Amtssitz (Tusi) (Kreis Menglian)
Manduan Fosi 曼短佛寺 6-757 Menghai xian 勐海县 Manduan Fosi (buddhistischer Tempel, 1132, Kreis Menghai)
Shuanglong qiao 双龙桥 6-758 Jianshui xian 建水县 Shuanglong-Brücke (Kreis Jianshui) Jianshui - Double Dragon Bridge - P1370303.JPG
Changchun dong 长春洞 6-759 Weishan xian 巍山县 Changchun-Höhle (Kreis Weishan)
Shouguo si 寿国寺 6-760 Weixi xian 维西县 Shouguo-Tempel (Kreis Weixi)
Huize huiguan 会泽会馆 6-761 Huize xian 会泽县 Huize-Gildenhalle (Kreis Huize)
Meng Xiaoju bei 孟孝琚碑 6-861 Zhaotong shi 昭通市 Meng-Xiaoju-Stele (Westliche Han-Dynastie) (Zhaotong)
Wang Renqiu bei 王仁求碑 6-862 Anning shi 安宁市 Wang-Renqiu-Stele (Anning)
Ma Hazhi mubei 马哈只墓碑 6-863 Jinning xian 晋宁县 Grabstele von Ma Hazhi (Kreis Jinning) The Tomb Stone of Ma Hajji.jpg
Wujiazhai tielu qiao 五家寨铁路桥 6-1053 Pingbian xian 屏边县 Wujiazhai-Eisenbahnbrücke (Yunnan-Bahn) (Kreis Pingbian) Namitibridge.jpg
Cizhong jiaotang 茨中教堂 6-1054 Deqin xian 德钦县 Katholische Kirche im Dorf Cizhong (Kreis Dêqên) Catholic Church Cizhong Yunnan China.jpg
Shilongba shuidianzhan 石龙坝水电站 6-1055 Kunming shi 昆明市 Wasserkraftwerk Shilongba (Kunming) 石龙坝水电站 01.jpg
Mengzi haiguan jiuzhi 蒙自海关旧址 6-1056 Mengzi xian 蒙自县 Altes Zollamt von Mengzi (Kreis Mengzi)
Jijie huochezhan 鸡街火车站 6-1057 Gejiu shi 个旧市 Bahnhof Jijie (Gejiu)
Qihe lou 企鹤楼 6-1058 Shiping xian 石屏县 Qihelou-Gebäude (Kreis Shiping)
Chenshi zongci 陈氏宗祠 6-1059 Shiping xian 石屏县 Ahnentempel der Familie Chen (Kreis Shiping)
Heshun tushuguan jiuzhi 和顺图书馆旧址 6-1060 Tengchong xian 腾冲县 Alte Bibliothek von Heshun (Kreis Tengchong)
Yunyan ta 允燕塔 6-1061 Yingjiang xian 盈江县 Yunyan-Pagode (Kreis Yingjiang)
Guoli xinan lianhe daxue (jiuzhi) 国立西南联合大学 (旧址) 6-1062 Kunming shi 昆明市 Vereinigte Südwest-Universität (ehemalige Stätte) (Zusammenschluss der Peking-Universität, der Tsinghua-Universität und der Nankai-Universität) (Kunming)
Songshan zhanyi jiuzhi 松山战役旧址 6-1063 Longling xian 龙陵县 Altes Songshan-Schlachtfeld (Kreis Longling)
Kangzhan shengli jiniantang 抗战胜利纪念堂 6-1064 Kunming shi 昆明市 Gedächtnishalle zum Sieg gegen die Japaner (Kunming)
Minzu tuanjie shici bei 民族团结誓词碑 6-1065 Pu'er xian 普洱县 Steintafel mit dem Eid der nationalen Solidarität chinesischer Nationalitäten (1951, Erste Nationalitäten-Konferenz in Ning’er) (Kreis Pu’er)

Siehe auchBearbeiten