Liste der Kaiser der Trần-Dynastie

Wikimedia-Liste

Die folgende Liste enthält alle Kaiser der Trần-Dynastie, die Đại Việt (Vietnam) von 1225 bis 1400 regierte.

Kaiser von Đại Việt 1226–1400
Tempelname Postumer Name Persönlicher Name Regierungsjahre Herrschaftsname Königsgrab
太宗
Thái Tông
統天御極隆功茂德顯和佑順神文聖武元孝皇帝
Thống thiên ngự cực long công mậu đức hiển hòa hựu thuận thần văn thánh vũ nguyên hiếu hoàng đế
陳煚
Trần Cảnh
1226–1258 建中 Kiến Trung (1226–1232)
天應政平 Thiên Ứng Chính Bình (1232–1251)
元豐 Nguyên Phong (1251–1258)
昭陵
Chiêu Lăng
聖宗
Thánh Tông
玄功盛德仁明文武宣孝皇帝
Huyền công thịnh đức nhân minh văn vũ tuyên hiếu hoàng đế
陳晃
Trần Hoảng
1258–1278 紹隆 Thiệu Long (1258–1272)
寶符 Bảo Phù (1273–1278)
裕陵
Dụ Lăng
仁宗
Nhân Tông
法天崇道應世化民隆慈顯惠聖文神武元明睿孝皇帝
Pháp Thiên Sùng Đạo Ứng Thế Hoa Dân Long Từ Hiển Huệ Thánh Văn Thần Vũ Nguyên Minh Duệ Hiếu Hoàng đế
陳昑
Trần Khâm
1278–1293 紹寶 Thiệu Bảo (1278–1285)
重興 Trùng Hưng (1285–1293)
德陵
Đức Lăng
英宗
Anh Tông
顯文睿武欽明仁孝皇帝
Hiển Văn Duệ Vũ Khâm Minh Nhân Hiếu Hoàng đế
陳烇
Trần Thuyên
1293–1314 興隆
Hưng Long
泰陵
Thái Lăng
明宗
Minh Tông
章堯文哲皇帝
Chương Nghêu Văn Triết hoàng đế
陳奣
Trần Mạnh
1314–1329 大慶 Đại Khánh (1314–1323)
開泰 Khai Thái (1324–1329)
穆陵
Mục Lăng
憲宗
Hiến Tông
- 陳旺
Trần Vượng
1329–1341 開佑
Khai Hựu
昌安陵
Xương An Lăng
裕宗
Dụ Tông
- 陳皞
Trần Hạo
1341–1369 紹豐 Thiệu Phong (1341–1357)
大治 Đại Trị (1358–1369)
阜陵
Phụ Lăng
- 昏德公
Hôn Đức Công
楊日禮
Dương Nhật Lễ
1369–1370 大定
Đại Định
-
藝宗
Nghệ Tông
光堯英哲皇帝
Quang Nghiêu Anh Triết Hoàng Đế
陳暊
Trần Phủ
1370–1372 紹慶
Thiệu Khánh
原陵
Nguyên Lăng
睿宗
Duệ Tông
隆慶
Long Khánh
陳曔
Trần Kính
1373–1377 - 熙陵
Hy Lăng
- 昌符
Xương Phù
陳晛
Trần Hiện
1377–1388 廢帝
Linh Đức Vương
Bài
順宗
Thuận Tông
- 陳顒
Trần Ngung
1388–1398 光泰
Quang Thái
Yên Sinh
Thiếu Đế 少帝
Bảo Ninh Đại Vương
Trần An 1398–1400 建新
Kiến Tân
-

Siehe auchBearbeiten