Kaiser der Song-Dynastie

Wikimedia-Liste
Tempelname (Miao Hao 廟號 Miào Hào) Postumer Name
( Shi Hao 諡號)
Persönlicher Name Regierungsjahre Regierungsperioden
(Nian Hao 年號)
Konvention: „Song“ + Tempelname/postumer Name; ausgenommen der letzte Kaiser, der als Song Di Bing verehrt wurde (宋帝昺 Sòng Dì Bǐng)
Nördliche Song-Dynastie 960- 1127
Taizu
(太祖 Tàizǔ)
ungebräuchlich Zhao Kuangyin
(趙匡胤 Zhào Kuāngyìn)
960976 Jianlong (建隆 Jiànlóng) 960–963

Qiande (乾德 Qiándé) 963–968
Kaibao (開寶 Kāibǎo) 968–976

Taizong
(太宗 Tàizōng)
ungebräuchlich Zhao Kuangyi
(趙匡義 Zhào Kuāngyì) oder
Zhao Guangyi
(趙光義 Zhào Guāngyì)
976–997 Taipingxingguo (太平興國 Tàipíngxīngguó) 976–984

Yongxi (雍熙 Yōngxī) 984–987
Duangong (端拱 Duāngǒng) 988989
Chunhua (淳化 Chúnhuà) 990994
Zhidao (至道 Zhìdào) 995–997

Zhenzong
(真宗 Zhēnzōng)
ungebräuchlich Zhao Heng
(趙恆 Zhào Héng)
997–1022 Xianping (咸平 Xiánpíng) 9981003

Jingde (景德 Jǐngdé) 1004–1007
Dazhongxiangfu (大中祥符 Dàzhōngxiángfú) 1008–1016
Tianxi (天禧 Tiānxǐ) 1017–1021
Qianxing (乾興 Qiánxīng) 1022

Renzong
(仁宗 Rénzōng)
ungebräuchlich Zhao Zhen
(趙禎 Zhào Zhēn)
1022–1063 Tiansheng (天聖 Tiānshèng) 1023–1032

Mingdao (明道 Míngdào) 1032–1033
Jingyou (景祐 Jǐngyòu) 1034–1038
Baoyuan (寶元 Bǎoyuán) 1038–1040
Kangding (康定 Kāngdìng) 1040–1041
Qingli (慶曆 Qìnglì) 1041–1048
Huangyou (皇祐 Huángyòu) 1049–1054
Zhihe (至和 Zhìhé) 1054–1056
Jiayou (嘉祐 Jiāyòu) 1056–1063

Yingzong
(英宗 Yīngzōng)
ungebräuchlich Zhao Shu
(趙曙 Zhào Shù)
1063–1067 Zhiping (治平 Zhìpíng) 1064–1067
Shenzong
(神宗 Shénzōng)
ungebräuchlich Zhao Xu
(趙頊 Zhào Xū)
1067–1085 Xining (熙寧 Xīníng) 1068–1077

Yuanfeng (元豐 Yuánfēng) 1078–1085

Zhezong
(哲宗 Zhézōng)
ungebräuchlich Zhao Xu
(趙煦 Zhào Xǔ)
1085–1100 Yuanyou (元祐 Yuányòu) 1086–1094

Shaosheng (紹聖 Shàoshèng) 1094–1098
Yuanfu (元符 Yuánfú) 1098–1100

Huizong
(徽宗 Huīzōng)
ungebräuchlich Zhao Ji
(趙佶 Zhào Jí)
1100–1125 Jianzhongjingguo (建中靖國 Jiànzhōngjìngguó) 1101

Chongning (崇寧 Chóngníng) 1102–1106
Daguan (大觀 Dàguān) 1107–1110
Zhenghe (政和 Zhènghé) 1111–1118
Chonghe (重和 Chónghé) 1118–1119
Xuanhe (宣和 Xuānhé) 1119–1125

Qinzong
(欽宗 Qīnzōng)
ungebräuchlich Zhao Huan
(趙桓 Zhào Huán)
1125–1127 Jingkang (靖康 Jìngkāng) 1125–1127
Südliche Song-Dynastie, 1127–1279
Gaozong
(高宗 Gāozōng)
ungebräuchlich Zhao Gou
(趙構 Zhào Gòu)
1127–1162 Jianyan (建炎 Jìanyán) 1127–1130

Shaoxing (紹興 Shàoxīng) 1131–1162

Xiaozong
(孝宗 Xiàozōng)
ungebräuchlich Zhao Shen
(趙昚 Zhào Shèn)
1162–1189 Longxing (隆興 Lóngxīng) 1163–1164

Qiandao (乾道 Qiándào) 1165–1173
Chunxi (淳熙 Chúnxī) 1174–1189

Guangzong
(光宗 Guāngzōng)
ungebräuchlich Zhao Dun
(趙惇 Zhào Dūn)
1189–1194 Shaoxi (紹熙 Shàoxī) 1190–1194
Ningzong
(寧宗 Níngzōng)
ungebräuchlich Zhao Kuo
(趙擴 Zháo Kuó)
1194–1224 Qingyuan (慶元 Qìngyuán) 1195–1200

Jiatai (嘉泰 Jiātài) 1201–1204
Kaixi (開禧 Kāixǐ) 1205–1207
Jiading (嘉定 Jiādìng) 1208–1224

Lizong
(理宗 Lǐzōng)
ungebräuchlich Zhao Yun
(趙昀 Zhào Yún)
1224–1264 Baoqing (寶慶 Bǎoqìng) 1225–1227

Shaoding (紹定 Shàodìng) 1228–1233
Duanping (端平 Duānpíng) 1234–1236
Jiaxi (嘉熙 Jiāxī) 1237–1240
Chunyou (淳祐 Chúnyòu) 1241–1252
Baoyou (寶祐 Bǎoyòu) 1253–1258
Kaiqing (開慶 Kāiqìng) 1259
Jingding (景定 Jǐngdìng) 1260–1264

Duzong
(度宗 Dùzōng)
ungebräuchlich Zhao Qi
(趙祺 Zhào Qí)
1264–1274 Xianchun (咸淳 Xiánchún) 1265–1274
nicht existent Gong Di
(恭帝 Gōngdì)
Zhao Xian
(趙顯 Zhào Xiǎn)
1274–1276 Deyou (德祐 Déyòu) 1275–1276
Duan Zong
(端宗 Duān Zōng)
ungebräuchlich Zhao Shi
(趙是 Zhào Shì)
1276–1278 Jingyan (景炎 Jǐngyán) 1276–1278
nicht existent Di
(帝 Dì) oder Wei Wang (衛王 Wèiwáng)
Zhao Bing
(趙昺 Zhào Bǐng)
1278–1279 Xiangxing (祥興 Xiángxīng) 1278–1279

Siehe auchBearbeiten